İş Hukuku

 • İş kazasından doğan maddi/manevi tazminat davaları
 • SGK tarafından işverene ve 3. Kişilere karşı açılan rücu davaları
 • Hizmet tespit davaları
 • Her türlü işçilik alacağından (kıdem tazminatı
 • ihbar tazminatı
 • fazla çalışma ücreti
 • yıllık ücretl izin ) kaynaklanan davalar
 • İşe iade davaları
 • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh ve ya dava yolu ile halli
 • Asıl işveren- alt işveren ilişkilerinden doğan davaları
 • İş hizmet ve toplu iş sözleşmeleri
 • İbra sözleşmeleri